CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đội ngũ Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên năm học 2018 - 2019

Nhân sự

Hiện

Số Nữ

Biên chế

Hợp đồng

Đảng viên

Đoàn TN

Trình độ cao nhất

CT

Trường

SĐH

ĐH

TC

LĐPT

Giám hiệu

3

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

Giáo viên

Tổ  1

7

7

7

 

 

5

1

 

6

1

 

 

Tổ 2

6

6

4

2

 

3

3

 

3

3

 

 

Tổ 3

6

6

6

 

 

2

 

 

5

1

 

 

Tổ 4

7

7

5

2

 

2

4

 

3

4

 

 

Tổ 5

6

5

6

 

 

3

1

1

5

 

 

 

Tổ 6

9

8

9

 

 

1

3

 

4

5

 

 

Tổng

41

39

95%

36

90%

4

9,5%

16

12

1

2,4%

27

64,3%

14

33,3%

 

 

40,4%

28,6%

100%

 

 

 

 

 

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Văn phòng

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

BV+LC

6

2

 

6

 

2

 

 

 

 

 

6

 

TB.ĐDDH

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Y tế

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Tổng

10

6

4

6

2

 

 

1

 

3

6

 

Tổng

SL

54

48

43

10

21

12

1

31

14

3

6

 

TL (%)

100%

88,9%

79,6%

18,5%

38,9%

21,8%

1,8%

57,4%

25,9%

5,5%

11,1%

 

- Giáo viên Tiếng Anh; Nhân viên phục vụ khác  (hợp đồng trường ): 9

- Nhà trường đủ giáo viên, nhân viên theo định biên quy định.