Trường TH Trần Quốc Toản và giáo dục STEM với những thành công thu hoạch được bước đầu.